38. Poglavlje (Ders)

Poslanik (neka je spašen) je sjedio sa svojim ashabima. Nevjernici počeše da ih kritikuju. On reče: "Svi vi znate da na ovom svijetu samo jedan čovjek ima objavu: objava njemu dolazi, a ne bilo kome; za njega se znakovi i obilježja manifestuju u njegovim riječima, njegovim djelima i na njegovom licu, i u svakom od njegovih dijelova. I sada, kada vidite te znakove, okrenite svoja lica njemu i čvrsto pristanite uz njega, da vas povede za ruku."
Oni ostadoše svi bez riječi; i kako nisu imah više riječi, nevjernici staviše ruke na svoje mačeve i krenuše, počeše vrijeđati ashabe, udarati ih, proklinjati. Poslanik a.s. reče svojim ashabima: "Strpite se, da ne bi rekli da ih silom savlađujemo i da im na silu želimo nametnuti vjeru. Bog će širiti ovu vjeru." Tako ashabi, za neko vrijeme, nastaviše u potaji moliti i sporninjati Muhammedovo ime, dok ne dođe objava: "I vi izvucite mačeve i borite se."
To Što se za Poslanika a.s. kaže daje bio "neuk" (ummi)379 ne znači daje on bio nesposoban da piše i izučava nauke; nazivan je "neukim", zato što su mu pisanje, nauka i mudrost bih urođeni, a ne stečeni. Može h onaj ko piše na licu mjeseca biti nepismen? I kako su, u svijetu koje on nije poznavao, mogli učiti od njega? Šta to čudesno može posjedovati djelimična inteligencija, što ne bi imala univerzalna inteligencija? Djelimična intehgencija380 nije sama po sebi sposobna da izmisli neki predmet koji nije vidjela. Ljudi prave izume, vješta djela, građevine.

Nisu to neke nove izmišljotine: oni su već vidjeli nešto slično, i sada to obogaćuju. Univerzalna inteligencija uspostavlja nove stvari. Djelimična inteligencija je sposobna da uči, nju treba poučavati; Univerzalna inteligencija je vlastiti učitelj: njoj nije potreban drugi. Tako, ako analiziraš sve stvari, njihovo porijeklo i njihov početak je bila objava, i naučili su ih poslanici. Na primjer, priča o gavranu,381 kada je Kabil ubio Habila i nije znao šta da radi: a gavran je ubio gavrana, iskopao je zemlju, sahranio ga i pokopao. Kabil je od
njega naučio da kopa grob i da sahranjuje.382 Isto je sa svim drugim zanatima. Onaj ko ima djelomičnu inteligenciju ima potrebu da uči, a Univerzalna inteligencija je tvorac svega; poslanici i Evlije su ujedinili djelomičnu inteligenciju i Univerzalnu inteligenciju, i one su postale isto.
Na primjer, ruka, noga, oko, uho, i sva ljudska Čula, sposobni su da uče od srca i uma; noga uči od uma da hoda, ruka uči od srca i uma da uzme. Oko i uho uče da vide i Čuju, ali kada srce i um ne bi postojali, da li bi ova čula funkcionisala i da li bi mogla reagovati? U odnosu na um i srce koji predstavljaju suptilne osobine, tijelo je tjelesno i teško; ali, u tom tjelesnom (materijalnom) tijelu postoji izvjesna ljepota zahvaljujući ovim suptilnim (profinjenim) osobinama. Bez njih, ono je nemoćno i nečisto, prljavo i bez dostojanstva. Tako su i djelomične inteligencije podređene Univerzalnoj inteligenciji (umu): one uče od nje i njome se koriste; jer one su materijalne i teške spram383 Univerzalnog uma.
Neko je govorio: "Mislite na nas sa dobrom namjerom (nijetom). Glavna je dobra namjera (Nijet); riječi, postojale one ili ne, sporedne su."
Učitelj reče: "Ta namjera (Nijet) je postojala u duhovnom svijetu prije nego u tjelesnom. Jesmo li prebačeni u ovaj tjelesni svijet bez pravog razloga? To je nemoguće. I riječ vrijedi; i ona je vrlo korisna. Ako posiješ jezgru košpice kajsije samu, ona neće nići, ali ako posiješ jezgru zajedno sa ljuskom, ona će nići. Znamo da i vanjski oblik ima svoj značaj. Molitva je u duši: "Molitva postoji samo uz prisustvo srca."384 Ali, neophodno je da joj daš formu, savijajući se i čineći sedžde (ruku i sudud); tako ti ona koristi i postiže svoju namjeru. "Koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali."385 Ta molitva je duša, a spoljna molitva je zemaljska; duša svijeta je kao okean, ona nema granica. Tijelo je obala i kopno, ograničeno i određeno. Vječita molitva je samo za dušu; i duša ima potrebu da se previja i da kleči, ali potrebno je da se očituje tjelesno povijanje i klečanje, jer smisao je povezan sa formom. Ukoliko nisu ujedinjeni, nisu ni korisni.

Kažeš daje forma uzgredna u odnosu na smisao, daje forma vazal (sluga) a srce kralj? No, to su dopunski nazivi. Zaista, kako se može označiti glavno bez sporednog? Ono je glavno u odnosu na sporedno; kada ne bi postojalo sporedno, glavno ne bi moglo biti označeno. Kada kažeš: "žena", nužno jepotreban muškarac; kada kažeš "Rabb" (gospodar), nužno je potreban "merbub" (sluga); kada kažeš "hakim" (upravitelj), potreban je "makhum" (onaj kojim se upravlja).

 
379      Cf. Kur’an. VII, 156-158. Izraz "utroni" koji Rumi prevodi sa "neuk" ima mnoga tumačenja. Najčešće je ono koje i on prihvata, a koje stavlja akcenat na Čudesnu prirodu Poslanikove učenosti. Ono znači "kao od majke rođen", to jeste, djevičanski dah, "neuk".
380      Cf. Mesnevija, IV, 1295 i dalje.
3S1  Cf. Kur’an, V, 31 i Mesnevija, IV, 1301 i dalje.
382      Razlog je bio taj Stoje sjenka Univerzalnog uma bila napustila Kabilazbog njegovog djela. A njegov djelomični um nije posjedovao to znanje. Odraz Univerzalne inteligencije je pao na gavrana i on je postao Kabilov učitelj i tako ga naučio kako da iskopa raku.
383       Suptilnosti...
384       Poslanički hadis koji citira Gazali, "Ihja", I, str. 110.
385       Kur’an.LXX,23.