32. Poglavlje (Ders)

Atribut sigurnosti je savršen šejh (šejh znanja), a dobre i ispravne intuicije (predosjećanja, osjećanja) su njegovi učenici; prema stepenima, intuicije su manje ili više snažne. Stoje neka intuicija (murida) snažnija, bliža je sigurnosti i za toliko dalja od negiranja. "Kad bi se vjera*342 Ebu Bekra vagala..."*343 Sve ispravne intuicije su zadojene sigurnošću, a potom one rastu; a znak te zadojenosti i rastaje povećanje intuicije spoznavanjem i djelovanjem, dok ona ne postane sigurnost i potpuno se ne stopi sa sigurnošću. Ako se mijenja u sigurnost, intuicija nestaje: svi šejhovi i učenici koji se javljaju u tjelesnom svijetu obličja su šejha sigurnosti i njegovih učenika. Dokaz je u tome što se ta obličja transformišu iz epohe u epohu, iz stoljeća u stoljeće, dok se šejh sigurnosti i njegova djeca (muridi) - intuicije ne učvrste u svijetu i odvijanju godina i stoljeća, bez promjena. Ima i pogrešnih, krivih, loših intuicija; njih će otjerati šejh sigurnost. Svakog dana, one se sve više udaljavaju od njega i povlače se; jer svakog dana one rastu i povećavaju lošu intuiciju. "Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava."344
Gospodari jedu datule (Hurme) a zarobljenici trnje. Uzvišeni Allah reče: "Pa zašto oni ne pogledaju kamile?"*345 "Osim onih koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili."*346 "Allah će Njihova rđava djela u dobra promijeniti".*347
Sve što je naučeno kvarenju intuicija sada se pretvara u poboljšavanje intuicija. Tako je sa inteligentnim lopovom koji, nakon što se pokajao, postaje policijski prefekt (šahna). Sva lukavstva o krađi kojima se koristio pretvaraju se sada u dobro i pravičnost, i on je bolji od drugih prefekata koji nisu bili lopovi; jer taj inspektor koji je krao dobro poznaje način djelovanja lopova. Takav čovjek, kad bi postao šejh, bio bi savršen, najbolji od svih i vođa svoga doba.

341 341 Hadis koji citira Buhari, Sahih. II, str. 139; Muslim, VIII, str. 193, El Džemius Sagir, II, str. 80. Cf. Prvo poglavlje Korinćanima, 2,9.
342 Mojih ashaba,
343 Hadis koji citira Gazali, Dija, I, str. 39 i III, str. 17 i 111.
344 Kur’an, II. 10.
345 Kur’an, LXXXVIII, 17.
346 Kur’an, XIX, 60.
347 Kur’an, XXV, 70.